ESK-rådets extra möte i Helsingfors: Sammanfattning av slutsatser

Helsingfors 24 mars 1992

1. Ministrarna uttryckte sin djupa oro över den fortsatta upptrappningen av den väpnade konflikten i och kring Nagorno-Karabach och det resulterande ökade lidande och förlusten av invånarnas liv. De höll en omfattande diskussion om olika sätt att få slut på konflikten med tanke på konsekvenserna för regional och internationell säkerhet som kan bli följden av dess fortsättning och ytterligare förlängning. De uppmanade alla parter att visa återhållsamhet.

2. Ministrarna upprepade i de starkaste ordalag kravet för ett omedelbart och effektivt eldupphör med ett aktivt engagemang av ansvariga lokala befälhavare för dess genomförande. De utfärdade en vädjan om återupprättandet av förutsättningar för förtroende och konstruktiv dialog, inklusive upphörande av åtgärder för ekonomisk och politisk begränsning.

3. Ministrarna granskade pågående åtgärder inom ramen för ESK och godkände i sin helhet de beslut som fattats av ämbetsmannakommittén. De uttryckte sin uppskattning för den verksamhet som den sittande ordföranden i ESK genomförts i detta sammanhang och betonade sin önskan att förlänga all tänkbar hjälp för honom när det än behövs.

4. Ministrarna välkomnade de kompletterande insatser som gjorts av Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, av medlemsstaterna i Oberoende staters samvälde, av medlemmarna i Nordatlantiska samarbetsrådet och i synnerhet de ansträngningar som gjorts av FN:s generalsekreterare. De begärde att ordföranden i ESK att hålla nära kontakt med FN i detta avseende och att ordna regelbundet utbyte av information. Ministrarna enades om att ESK måste spela en viktig roll för att främja en fredsprocess i samband med konflikten. De kom överens om att situationen i och kring Nagorno-Karabach kräver ytterligare ESK-åtgärder.

5. Ministrarna gav mandat åt ordföranden i ESK:s ministerråd, herr Jirí Dienstbier, att besöka området inom kort i syfte att bidra, i synnerhet, till upprättandet och upprätthållandet av en effektiv vapenvila samt till inrättandet av ett ramverk för en övergripande fredlig lösning.

6. Ministrarna uttryckte sin fasta övertygelse om att en konferens om Nagorno-Karabach inom ramen för ESK skulle ge en fortlöpande forum för förhandlingar om en fredlig lösning av krisen på grundval av de principer, åtaganden och bestämmelserna i ESK. Ministrarna begärde därför att ordföranden i ESK:s ministerråd ska sammankalla en sådan konferens så snart som möjligt.

7. Ministrarna enades dessutom om att denna konferens, som äger rum i Minsk, kommer att ha som deltagare Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Tjeckien, Slovakien, Frankrike, Tyskland, Italien, Ryssland, Sverige, Turkiet och Förenta staterna. Valda och andra företrädare för Nagorno-Karabach kommer att bjudas in till konferensen som berörda parter av ordföranden för konferensen efter samråd med de stater som deltar vid konferensen. Ordföranden i ESK:s ministerråd utser ordförande i konferensen om Nagorno-Karabach inom ramen för ESK.

8. Ministrarna uppmanade alla ESK-deltagande stater och alla berörda parter att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att humanitärt bistånd ges till alla som är i behov genom snabba och effektiva medel, inklusive säkrandet av korridorer under internationell kontroll.

9. Ministrarna noterade Armeniens och Azerbajdzjans engagemang att fullt ut stödja uppdraget hos ordföranden i ESK:s råd i regionen, samt andra åtgärder som ESK:s ministerråd har enats om och vädjar till dessa två länder att aktivt fortsätta detta åtagande att nå en varaktig, fredlig lösning.