ESK Budapest-deklaration: Mot ett verkligt partnerskap i en ny era.


Budapest den 21 december 1994, korrigerad version
[Utdrag]

II. REGIONALA PROBLEM
Intensifiering av ESK:s åtgärder i gällande Nagorno-Karabach

1. Samtidigt som de deltagande länderna beklagad fortsättningen av konflikten och den mänskliga tragedin, välkomnade de konfliktparternas bekräftelse om eldupphör som man enades om den 12 maj 1994 genom medling av Ryska federationen i samarbete med ESK Minskgruppen. De bekräftade sitt åtagande att relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd och välkomnade det politiska stöd som ges av säkerhetsrådet att ESK:s ansträngningar för en fredlig lösning av konflikten. I detta syfte uppmanades parterna i konflikten att ingå intensivare riktiga samtal, inklusive direkta kontakter. I detta sammanhang lovade de att fördubbla ansträngningarna och stödet från ESK. De stödde starkt medlingsinsatserna från ESK Minskgruppen och uttryckte sin uppskattning för det avgörande bidraget från Ryska federationen och insatser från de andra enskilda medlemmarna i Minskgruppen. De kom överens om att harmonisera dessa i en enda samordnad insats inom ramen för ESK.

2. För detta ändamål har de instruerat den tjänstgörande ordföranden, i samråd med de deltagande staterna att så snart som möjligt nämna ordförandena i Minskkonferensen för att säkerställa en gemensam och överenskommen grund för förhandlingar och försäkra fullt samarbete och samordning i alla medlings- och förhandlingsaktiviteter. Ordförandena, vägledda i alla sina förhandlingsansträngningar av ESK:s principer och en överenskommen mandat, kommer gemensamt att leda sammanträdena i Minskgruppen och gemensamt rapportera till ordföranden. De kommer regelbundet informera det ESrådet om framstegen i deras arbete.

3. Som ett första steg i detta arbete ska ordförandena i Minskkonferensen vidta omedelbara åtgärder för, med stöd och samarbete från Ryska federationen och andra enskilda medlemmar i Minskgruppen, att främja bibehållandet av nuvarande vapenvilan och utnyttja de framsteg som redan uppnåtts i den tidigare medlingsverksamheten, att föra snabba förhandlingar för ingående av en politisk överenskommelse om den väpnade konfliktens upphörande, vars genomförande eliminerar stora konsekvenser av konflikten för alla parter och möjliggöra sammankallandet av Minsk-konferensen. Vidare begärde ordförandena i Minskkonferensen att fortsätta arbeta med parterna för ytterligare genomförande av förtroendeskapande åtgärder, särskilt på det humanitära området. De underströk behovet av att de deltagande staterna ska vidta åtgärder, både individuellt och inom relevanta internationella organisationer, att ge humanitärt bistånd till folket i regionen med särskild tonvikt på att lindra den svåra situationen för flyktingarna.

4. De enades om att, i linje med uppfattningen av parterna i konflikten, ska ingåendet av det ovannämnda avtalet också göra det möjligt att sätta multinationella fredsbevarande styrkor som en viktig del för genomförandet av själva avtalet. De förklarade sin politiska vilja att, genom en lämplig resolution från FN:s säkerhetsråd, tillhandahålla ett multinationellt ESK-fredsstyrka efter överenskommelse mellan parterna för upphörande av den väpnade konflikten. De begärde att den tjänstgörande ordföranden ska så snart som möjligt utveckla en plan för etablering, sammansättning och verksamheten av en sådan styrka, organiserad på grundval av kapitel III i Helsingfors-dokumentet 1992 och ett sätt som är förenligt med stadgan om de Förenta nationerna. I detta syfte ska tjänstgörande ordförande bistås av ordförandena i Minskkonferensen och av Minskgruppen och stödjas av generalsekreteraren; efter lämpligt samråd kommer han också att upprätta en högnivåsplaneringsgrupp i Wien för att utfärda rekommendationer om bland annat storlek och egenskaper hos styrkan, ledning och kontroll, logistik, fördelning av enheter och resurser, regler för engagemang och arrangemang med bidragande stater. Han kommer att söka stöd från Förenta nationerna på grundval av det angivna FN-beredskap att tillhandahålla teknisk rådgivning och sakkunskap. Han kommer också att söka om fortsatta politiskt stöd från FN:s säkerhetsråd för ett eventuellt utplacering av ett ESK-fredsbevarande styrka.

5. På grundval av det förberedande arbetet och de relevanta bestämmelserna i kapitel III i Helsingfors-dokumentet 1992 och efter överenskommelse om en formell begäran av parterna till tjänstgörande ordförandens kontor via ordförandena i Minsk-konferensen, ska ESK:s ständiga råd ta ett beslut om inrättande av ESK:s fredsbevarande operation.