Europaparlamentet

...

6. Nagorno Karabach

B4-0234, 0275 och 0288/9

Beslut om stöd för fredsprocessen i Kaukasien

Europaparlamentet,

- Med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kaukasus, i synnerhet de den 18 juni 1987, 18 januari 1990, 21 januari 1993 och den 27 maj 1993,

A. då den autonoma regionen Nagorno-Karabach förklarade sig självständigt efter liknande
deklarationer från före detta sovjetiska socialistiska republiker efter Sovjetunionens kollaps i september 1991,

B. då kriget har orsakat allvarliga humanitära problem, särskilt som en följd av
fördrivning av fler än en miljon personer från Armenien, Nagorno-Karabach och Azerbajdzjan,

C. då vapenvilan har i allmänhet följts sedan 1994,

D. då Armenien och Azerbajdzjan har båda uttryckligen ansökt om medlemskap i Europarådet,

E. då stärkandet av demokrati och respekten för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för en fredlig
lösning på konflikten i Nagorno-Karabach,

F. då presidentvalet i Azerbajdzjan i oktober 1998 präglades av oegentligheter och
bedrägeri som har fördömts av internationella observatörer och då oegentligheter har också
noterats under det armeniska presidentvalet i mars 1998,

G: då hittills förhandlingarna om en politisk lösning för konflikten som handlar om Nagorno-Karabach
inte har gett ett positivt resultat,

H. då en strategi som tar hänsyn till alla problem och alla de senaste politiska utvecklingarna
i regionen kommer sannolikt att producera en varaktig fred,

I. då de tre ordförandena i Minskgruppen som representerar Ryssland, USA och Frankrike,
som har fått i uppdrag av OSSE att utarbeta en plan för en varaktig fred, har föreslagit en rättvis
utgångspunkt för förhandlingar om en fredlig lösning på konflikten,

1. Stödjer den fredsplan som föreslagits av Minskgruppen;

2. Anser att dessa förslag utgör ett underlag för diskussion sannolikt att avsluta förhandlingarna
dödläget;

3. Uppmanar OSSE:s Minskgruppen att fortsätta sina ansträngningar att söka en varaktig lösning på denna konflikt;

4. Anser att den starka komponenten om mänskliga rättigheter bör vara en del av alla kontroll- eller observatör-uppdrag inom ramen för OSSE:s skickas till Nagorno-Karabach för att säkerställa en varaktig fred och
ge tidig varning om incidenter som kan leda till ett återupptagande av striderna;

5. Anser att stödet från Europeiska unionen till denna region måste kopplas till konkreta framsteg
inom områdena mänskliga rättigheter och demokrati i båda länderna;

6. Anser att Europeiska unionen bör öka sitt bistånd inom ramen för Tacis-demokrati-program för icke-statliga organisationer i Armenien och Azerbajdzjan vilka är intresserade av att främja diskussion och politisk utbildning i frågor som rör konfliktlösning;

7. Uppdrar åt sin ordförande att översända denna resolution till Rådet, Kommissionen, Europearådet, Parlamentariska församlingen i OSSE, ordföranden i OSSE:s Minskgrupp, parlamenten i Armenien och Azerbajdzjan och företrädare för Nagorno-Karabach.