Minskgruppens förslag ("Samvälde-förslaget")

November 1998
[Inofficiell översättning]

Om principerna för en övergripande lösning av den väpnade konflikten om Nagorno-Karabach

Fast beslutna att förverkliga en fredlig lösning för Nagorno-Karabach i enlighet med de normer och principer i internationell rätt, inklusive principerna för staters territoriella integritet och folkens rätt till självbestämmande, Armenien, Azerbajdzjan och Nagorno-Karabach är överens om följande:

I. Avtalet om status för Nagorno-Karabach
Sidorna kommer att ingå ett avtal om statusen för Nagorno-Karabach som kommer att innehålla följande bestämmelser:

Nagorno Karabach är en statlig territoriell formation i form av en republik och utgör en gemensam stat med Azerbajdzjan i den senares internationellt erkända gränser.

Azerbajdzjan och Nagorno-Karabach kommer att underteckna ett avtal om fördelningen av ansvarsområden och ömsesidigt delegering av befogenheter mellan motsvarande statliga offentliga organ och som kommer att samma status som grundlagen.

Azerbajdzjan och Nagorno-Karabach utgör en gemensam kommitté som skall bestå av företrädare för presidenter, premiärministrar och talmännen i parlamenteten för bestämning av politikområden och verksamheter som hör till områden av gemensam jurisdiktion.

För att upprätthålla kontakter och samordna gemensamma aktiviteter ska representativa missioner i Nagorno Karabach och Azerbajdzjan etableras i Baku respektive Stepanakert.

Nagorno-Karabach har rätt att inleda direkta externa förbindelser med främmande stater i ekonomi, handel, vetenskap, kultur, sport och humanitära områden och med regionala och internationella organisationer i samband med dessa områden och ha lämpliga representativa missioner utomlands för upprätthållandet av dessa relationer. Politiska partier och sociala organisationer i Nagorno-Karabach har rätt att etablera kontakter med politiska partier och sociala organisationer utländska stater.

Nagorno-Karabach deltar i genomförandet av Azerbajdzjans utrikespolitik för frågor som berör dess intressen. Beslut om sådana frågor kan inte tas utan samtycke från båda sidor.

Regeringen i Nagorno-Karabach kan ha sina representanter i Azerbajdzjans ambassader och konsulater i främmande stater där det har speciella intressen och likaså att skicka sina experter som en del av azerbajdzjanska delegationer att delta i internationella förhandlingar, om dessa rör intressen hos Nagorno-Karabach.

Gränserna för Nagorno-Karabach kommer att motsvara de tidigare gränser för Nagorno-Karabachs autonoma oblast. Deras eventuella förtydliganden eller revidering kan bli föremål för särskilda ömsesidiga överenskommelser mellan Azerbajdzjan och Nagorno-Karabach.

Gränserna mellan Azerbajdzjan och Nagorno-Karabach kommer att vara öppen i båda riktningarna för den fria rörligheten av civila. Att resa över dessa gränser och bedriva verksamhet kommer inte att beläggas med tullar eller andra avgifter. Rätten att bevilja permanent uppehållstillstånd kommer att falla inom området för motsvarande regeringen.

Azerbajdzjan och Nagorno-Karabach kommer inte att använda våld eller hot om våld för att lösa tvister mellan dem.

I händelse av tvister eller meningsskiljaktigheter som inte löses inom ramen för den gemensamma kommittén kan sidorna kräva om rådgivande yttrande från OSSE:s ordförande som kommer att beaktas före antagandet av ett slutligt beslut.

Status för Nagorno-Karabach kommer också att omfatta de rättigheter och privilegier som anges nedan i formuleringarna som används i avtalet om status för Nagorno-Karabach som antogs av Minsk-konferensen.

1. Nagorno-Karabach kommer att ha sin egen konstitution som antas av folket i Nagorno-Karabach genom en folkomröstning. Denna konstitution kommer att införliva de bestämmelser i avtalet om status för Nagorno-Karabach. Azerbajdzjan kommer att införa nödvändiga ändringar i sin konstitution att införliva detta avtal.

Villkoren i detta avtal eller i de delar av Nagorno-Karabach och Azerbajdzjan konstitutioner som innehåller dem kan inte ändras utan samtycke från alla tre sidor.

2. På territoriet av Nagorno-Karabach ska Nagorno-Karabachs konstitution och dess lagar gälla. Azerbajdzjans lagar, förordningar och verkställande förordningar kommer att ha effekt på territoriet i Nagorno-Karabach endast om de inte strider mot dess konstitution och lagar.

3. Nagorno-Karabach kommer att ha sin egen flagga, nationella symboler och nationalsången.

4. Nagorno-Karabach utgör sina lagstiftande, verkställande och dömande organ, självständigt i enlighet med landets konstitution.

5. Som personliga identitetshandlingar ska medborgare i Nagorno-Karabach ha azerbajdzjanska pass med en särskild stämpel som anger "Nagorno-Karabach". Endast regeringen i Nagorno-Karabach eller ett organ som godkänts av den kommer att ha rätt att utfärda sådana pass.

Medborgare i Nagorno-Karabach med armeniskt ursprung kan emigrera till Armenien och i händelse av permanent bosättning kan de få armeniskt medborgarskap i enlighet med lagarna i det landet.

6. Befolkningen i Nagorno-Karabach har rätt att välja representanter till parlamentet i Azerbajdzjan och att delta i presidentvalen i Azerbajdzjan.

7. Nagorno-Karabach kommer att bilda en fri ekonomisk zon, har rätt till att utfärda sin egen valuta som kommer att cirkulera lika med azeriska valutan och att utfärda egna frimärken.

8. Nagorno-Karabach kommer att ha rätt att fritt och obehindrat transportförbindelser och kommunikation med Armenien och Azerbajdzjan.

9. Nagorno-Karabach kommer att ha nationalgardet (säkerhetsstyrkor) och polis, bildat på frivilliga basis. Dessa styrkor kan inte operera utanför Nagorno-Karabach utan den regering Nagorno Karabach.

10. Armén, säkerhetsstyrkor och polis i Azerbajdzjan kommer inte att ha rätt till inresa i Nagorno-Karabach utan medgivande från regeringen Nagorno Karabach.

11. Det armeniska språket är det huvudsakliga officiella språket i Nagorno-Karabach, medan azeri är det andra officiella språket. Dess medborgare kan också använda andra inhemska språk i alla officiella och inofficiella instanser.

12. Budgeten för Nagorno-Karabach kommer att bestå av bidrag som genereras av sina resurser. Regeringen i Nagorno-Karabach kommer att uppmuntra och garantera kapitalinvesteringar från azerbajdzjanska och utländska företag och privatpersoner.

II. Om Lachin-korridoren
Frågan om användningen av Lachin-korridoren med Nagorno-Karabach för obehindrad kommunikation mellan Nagorno-Karabach och Armenien är föremål för ett separat avtal om andra beslut om ett särskilt system i Lachin-distriktet inte tas inom ramavtalet mellan Azerbajdzjan och Nagorno-Karabach. Lachin-distriktet måste förbli ett permanent och helt demilitariserad zon.

III. När det gäller städerna Shusha och Shahumian
Sidorna är överens om att alla azerbajdzjanska flyktingar kan återvända till sina tidigare platser för permanent bosättning i Shusha. De behöriga myndigheterna i Nagorno-Karabach garanterar deras säkerhet. De kommer att få samma rättigheter som alla andra medborgare i Nagorno-Karabach, inklusive rätten att bilda politiska partier, att delta i val på alla nivåer, att bli valda till lagstiftande organ och institutioner för lokala myndigheter och att arbeta i officiella poster inklusive i brottsbekämpande myndigheter.

Armeniska flyktingar som återvänder till staden Shahumian kommer att åtnjuta samma rättigheter.

Invånare i städerna Shusha och Shahumian kommer att ha garanterad tillgång till vägar, kommunikationer och andra medel med andra delar av Azerbajdzjan och Nagorno-Karabach.

Myndigheterna i Nagorno-Karabach och Azerbajdzjan kommer att samarbeta med förflyttning och verksamhet i städerna Shusha respektive Shahumian avseende kontoren för Byrån för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter i OSSE.

Avtalet om statusen för Nagorno-Karabach kommer att undertecknas av de tre sidorna och träda i kraft efter den har godkänts av Minsk-konferensen.

IV. Avtal om att avsluta den väpnade konflikten
Sidorna är överens om att avtalet om att avsluta den väpnade konflikten kommer att omfatta följande bestämmelser:

I. Sidorna är överens om att avvisa användandet av våld eller hot om användning av våld för att lösa tvister mellan dem. De löser alla sådana konflikter, inklusive de som kan uppstå i samband med genomförandet av avtal om avslutande av den väpnade konflikten med fredliga medel, i första hand genom direkta förhandlingar eller inom ramen för OSSE.s Minsk-process.

II. Sidorna förverkligar tillbakadragandet av sina väpnade styrkor i enlighet med följande bestämmelser och som som anges i detalj i bilaga 1:

A. I den första fasen ska styrkor längs den aktuella kontaktlinjen mot öster och söder om Nagorno-Karabach dras tillbaka till de linjer som anges i tillägg 1 i enlighet med den tidtabell som anges där och med beaktande av rekommendationerna från högnivå-planeringsgruppen (HLPG), i syfte att skapa förutsättningar för den inledande utvecklingen av en framtida utplacering av OSSE:s multinationella militära säkerhetsstyrkor, tillfällig buffertzon, separation av sidorna längs denna linje och garantier för säkerheten under den andra fasen av tillbakadragandet.

B. I den andra fasen kommer de väpnade styrkorna att dras tillbaka samtidigt och i enlighet med den tidsplan som anges i bilaga 1, på följande sätt:

(1) Alla väpnade styrkor i Armenien som finns utanför gränserna för republiken Armenien kommer att dras tillbaka inom dess gränser.

(2) De väpnade styrkorna i Nagorno-Karabach kommer att dras tillbaka inom 1988 års gränser för Nagorno-Karabachs autonoma oblast (NKAO), med undantag för Lachin-korridoren tills då en överenskommelse om obehindrat kommunikation mellan Nagorno-Karabach och Armenien har uppnåtts.

(3) De väpnade styrkorna i Azerbajdzjan kommer att dras tillbaka till linjer som anges i bilaga 1 på grundval av HLPG.s rekommendationer och kommer att dras tillbaka från alla områden i republiken Armenien.

(4) Tunga vapen kommer att dras tillbaka till platser som anges i bilaga 1 på grundval av HLPG.s rekommendationer, under bevakning av OSSE:s fredsbevarande uppdrag och i enlighet med kraven på öppenhet och ansvar läggs fram i detta tillägg.

III. Områden som frigjorts som en följd av detta tillbakadragande av styrkorna utgör en buffertzon och en skiljezon i enlighet med följande bestämmelser som anges i detalj i bilaga 2:

A. Efter avslutat tillbakadragande kommer buffertzonen att ligga längs 1988 års gränser för NKAO. I avvaktan på att uppnå ett tilläggsavtal, kan det sträcka sig längs gränserna för Lachin-distriktet. Buffertzonen förblir obefolkat och fullt demilitariserat, med undantag för de enheter som utgör en del av OSSE:s fredsbevarande uppdrag.

B. Skiljezonen ska demilitariseras, med undantag för de styrkor som är tillåtna för verksamheten inom PKF i samarbete med ständiga gemensamma kommissionen, såsom anges i detalj i bilaga 2, inklusive:

(1) Delar av den fredsbevarande verksamheten,

(2) azerbajdzjanska gränspatrull och minröjningsunderenheter,

(3) azerbajdzjanska civilpolisen, siffror och tillåtna vapen som bestäms i bilaga 2.

C. En flygförbudszon är etablerad i buffertzonen och skiljezon under kontroll av OSSE:s fredsbevarande uppdrag, i vilken sidorna inte kommer att tillåtas militära flygningar, så som anges i bilaga 2.

D. Säkerhet i alla regioner som kontrolleras av myndigheterna i Nagorno-Karabach efter tillbakadragandet av väpnade styrkor i enlighet med artikel 2 kommer att garanteras av befintliga säkerhetsstrukturer i Nagorno-Karabach.

IV. I enlighet med beslut hos OSSE:s Budapest-toppmöte 1994 ska parterna bjudas in och hjälpa till med utplacering av multinationella styrkor för OSSE:s fredsbevarande styrkor (PKF) som kommer att arbeta tillsammans med ständiga gemensamma kommissionen (SGK) och den armenisk-azerbajdzjanska mellanstatliga kommissionen ( AAIC). PKF konstaterar tillbakadragandet av väpnade styrkor och tunga vapen, förbud mot militära flygningar, stöd för demilitariseringen regimen och situationen på den armenisk-azerbajdzjanska gränsen som anges i bilaga 2.

Det fredsbevarande uppdrag fastställs i enlighet med en lämplig resolution i FN:s säkerhetsråd för en inledande period på högst ett år och förnyas om så krävs på rekommendation av ordföranden i OSSE. Sidorna är överens om att den sammanlagda varaktigheten för det fredsbevarande uppdraget kommer att vara det minimum som krävs i förhållande till situationen i regionen och takten i den bredare lösningen av konflikten. Sidorna samarbetar fullt ut med PKF för att garantera genomförandet av detta avtal och för att undvika störningar eller avbrott i fredsbevarande operationer.

[V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, men omnämns inte: nära identiskt med steg-för-steg förslag, utom det sistnämnda synpunkt XI ska utgå i detta förslag]

XII. Utöver de konkreta bestämmelserna om fredsbevarande och övervakning av militärt tillbakadragande som anges ovan och erinrar om motsvarande principer och skyldigheter hos OSSE, inklusive de som uttrycks i Helsingfors-dokument 1992 och Budapest-dokument av 1994, med hjälp av lämpliga mekanismer inom OSSE följer ett fullständigt genomförande av alla aspekter av det nuvarande avtalet och vidtar lämpliga åtgärder i enlighet med dessa principer och beslut för att undvika brott mot de villkor som anges i detta avtal och opposition mot det.

XIII. Avtalet om avslutande av den väpnade konflikten kommer att undertecknas av de tre sidorna och kommer att träda i kraft efter att den godkänts av Minsk-konferensen och ratificering av parlamenten i de tre sidorna.

XIV. Azerbajdzjan och Armenien upprättar fullständiga diplomatiska förbindelser med permanenta beskickningar på ambassadörsnivå efter undertecknandet av avtalen och deras godkännande från Minsk-konferensen.

V. Om Garantier
1. Sidorna tar på sig ömsesidiga skyldigheter att garantera överensstämmelse med ovannämnda bestämmelser, inklusive garantier för säkerhet Nagorno-Karabach, dess befolkning och flyktingar och fördrivna personer som återvänder till sina tidigare platser för permanent bosättning.

2. FN:s säkerhetsråd kommer att följa noga genomförandet av det övergripande avtalet.

3. Avtalet om statusen för Nagorno-Karabach och avtalet om avslutanet den väpnade konflikten kan undertecknas av Minsk-konferensens ordföranden som vittnen. Presidenterna i Ryssland, Förenta staterna och Frankrike bekräftar sina tre länders avsikt att agera tillsammans för att säkerställa noggrann övervakning av framstegen i genomförandet av avtal och antagandet av lämpliga åtgärder för att uppfylla detta avtal. Vid behov kan OSSE eller FN:s säkerhetsråd ta diplomatiska, ekonomiska eller i sista hand militära åtgärder i enlighet med FN-stadgan.

Obs: Detta förslag accepterades inte och undertecknades av parterna i konflikten.