Minskgruppen förslag ("paketlösning")

Juli 1997

[Inofficiell översättning]

Omfattande avtal om en lösning av Nagorno-Karabach
Ordförandena i Minsk gruppen OSSE

Ingress:

Sidorna, som erkänner fullt ut fördelarna med fred och samarbete i regionen för blomstrande och välmående för deras folk, uttrycker sin beslutsamhet att nå en fredlig lösning på den utdragna Nagorno Karabach. Resolutionen som anges nedan kommer att skapa en grund för den gemensamma ekonomiska utvecklingen i Kaukasus, vilket ger folken i denna region möjligheten att leva ett normalt och produktivt liv i enlighet med demokratiska institutioner och att främja välstånd och en lovande framtid. Samarbete i enlighet med detta avtal kommer att leda till normala förbindelser inom handel, transport och kommunikation i hela regionen, vilket ger människor möjlighet att återställa med hjälp av internationella organisationer, deras städer och byar, för att skapa den stabilitet som krävs för en betydande ökning av externa kapitalinvesteringar i regionen och för att öppna vägen till ömsesidig nyttahandeln, vilket leder till en naturlig utveckling för alla folk, till vilken en naturlig grund redan existerar i Kaukasus. Förlikning och samarbete mellan folken kommer att frigöra sin enorma potential till förmån för sina grannar och andra folk i världen.

I enlighet med dessa önskemål har parterna, som omfattas av bestämmelserna i FN-stadgan och de grundläggande principer och beslut av OSSE och allmänt erkända normer för internationell rätt och uttryckande sin beslutsamhet att stödja ett fullständigt genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner 822 , 853, 874 och 884, samtycker härmed att genomföra de åtgärder som fastställs i överenskommelse I för att få ett slut på väpnade fientligheterna och återupprätta normala förbindelser och att nå en överenskommelse om den slutliga statusen för Nagorno-Karabach, såsom den beskrivs i överenskommelse II.

Överenskommelse I - Slutet för väpnade fientligheter
Sidorna är överens om:

I. Att avvisa användandet av vapenmakt för att lösa tvister mellan dem, inklusive tvister som uppstår i samband med detta avtal.

II. Att dra tillbaka styrkorna i två steg:

I det första steget ska styrkorna placerade längs den aktuella fronten mot öster och söder om Nagorno-Karabach dras det antal kilometer som överenskommits i bilaga I med högnivå-planeringsgruppens rekommendationer i syfte att säkra förutsättningarna för utbyggnaden av en framtida avlossande internationella OSSE-styrkor i ett militärt säkrad buffertzon som skiljer sidorna längs denna linje och garanterar säkerheten för den andra etappen av uttag.

Under den andra etappen kommer styrkorna att återkallas i enlighet med den tidsplan som överenskommits i tillägg I, enligt följande:

A. De väpnade styrkorna i Armenien kommer att dras tillbaka till inom gränserna för Republiken Armenien.

B. De väpnade styrkorna i Nagorno-Karabach kommer att dras tillbaka till inom 1988 års gränser för Nagorno-Karabachs autonoma oblast (NKAO, med de undantag som anges nedan i punkterna VIII och IX).

C. De väpnade styrkorna i Azerbajdzjan kommer att dras tillbaka till positioner som överenskommits i bilaga I på grundval av högnivå-planeringsgruppens rekommendationer.

D. tunga vapen kommer att dras tillbaka ytterligare till positioner som enats om i bilaga I på grundval av högnivå-planeringsgruppens rekommendationer och på villkor om öppenhet och ansvarsskyldighet.

E. Efter avslutad tillbakadragande kommer buffertzonen att utgöra enligit angivet i kartan som visas i tillägg I, längs 1988 års gränser för NKAO och norra delen av armenisk-azerbajdzjanska gränsen.

III. Att områdena som frigjorts som en följd av ett tillbakadragande av de väpnade styrkorna kommer att bilda en fördelad zon, där OSSE:s fredsbevarande styrkor kommer att genomföra övervakning av säkerhetsläget i samband med en permanent gemensamm kommission. Ingendera sida kommer att tillåtas att införa sina styrkor i detta område, utom efter tillstånd av OSSE:s fredsbevarande styrkor och den ständiga gemensamma kommissionen i enlighet med genomförandet av bilaga II, där överenskomna underavdelningar planeras för tullen, minröjning och civila polisstyrkors funktioner. Sidorna är överens om att inte genomföra några militära flygningar över uppdelade zonen och buffertzon.

IV. Att samarbeta med utplaceringen av OSSE:s internationella fredsbevarande styrkor i buffertzonen för att garantera säkerheten i samband med den permanenta gemensamma kommissionen. OSSE:s fredsbevarande styrkor kommer att bestå av styrkor utsedda av OSSE, vars uppdrag kommer att definieras av FN:s säkerhetsråds-resolution och förnyat på rekommendation av OSSE:s tjänstgörande ordförande.

V. För att genomföra återvändande av fördrivna personer till sina ursprungliga platser för permanent bosättning i den uppdelade zonen. OSSE.s fredsbevarande styrkor i samband med ständiga gemensamma kommissionen kommer att följa de säkerhetsvillkoren för den återvändande befolkningen och ge garantier till att alla sidor om efterlevnaden av demilitariseringen i denna zon.

VI. Att samtidigt med tillbakadragande av de väpnade styrkorna, åtgärder kommer att genomföras som syftar till att återställa vägar, järnvägar, el-kraftledningar och anslutningar, handel och andra relationer, inklusive eventuella andra åtgärder antyds i uppnåendet av dessa mål. Sidorna garanterar den fria användningen av dessa anslutningar för alla, inklusive etniska minoriteter och garanterar den senare tillgång till sina etniska grupper i andra delar av regionen. Varje sida lovar att avlägsna alla blockader och att tillåta passage av varor och personer till de andra sidorna. Armenien och Azerbajdzjan garanterar fri och säker järnvägsförbindelse mellan sina territorier, inklusive rutten Baku-Horadiz-Meghri-Ordubad-Nakhichevan-Jerevan.

VII. Att samarbeta med Internationella kommittén för Röda Korset och FN:s flyktingkommissariat och andra internationella humanitära organisationer för att få tillbaka alla personer som gripits som en följd av konflikten, fastställelse av ödet för de har försvunnit spårlöst och repatriering av alla andra.

VIII. I fråga om följande åtgärder avseende Lachin-korridoren:

A. Azerbajdzjan kommer att hyra korridoren till OSSE som kommer att ingå ett avtal om den exklusiva användningen av korridoren för Nagorno-Karabachs myndigheter (med undantag planerade för transit, beskriven nedan i punkt E).

B. OSSE kommer att följa säkerhetsförhållandena i samband med Nagorno-Karabach:s myndigheter.

C. Gränser för Lachin-korridoren är överenskommen i bilaga II med beaktande av de rekommendationer från högni-planeringsgruppen.

D. OSSE kommer att följa byggandet av vägar runt staden Lachin. Efter avslutad vägbygge i staden Lachin kommer staden Lachin att uteslutas från Lachin-korridoren. Den kommer att återvända till Azerbajdzjans jurisdiktion (som en del av den uppdelade zonen) och dess tidigare invånare kommer att kunna återvända.

E. Permanenta bosättningar eller väpnade styrkor är inte tillåtna i korridoren, med undantag för tillåtna kontingenter av säkerhetsstyrkan. Företrädare för offentliga organ, observatörer och OSSE:s fredsbevarande styrkor har rätt till transit enligt förhandsanmälan på samma sätt som azerbajdzjanska invånare i regionen på väg från Lachin-distriktet till Gubatly-distriktet eller vice versa. Territorium i Lachin-distriktet som ligger utanför av korridoren utgör en del av den uppdelade zonen.

IX. När det gäller de följande åtgärder om staden Shusha och Shaumian-distriktet:

A. Sidorna kommer att dra tillbaka sina väpnade styrkor från båda distrikten med undantag av luftvärnsförsvar bemannade med begränsade besättningar.

B. De lokala myndigheterna kommer att hjälpa utplaceringen av observatörer från OSSE:s Kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR).

C. Fördrivna personer kommer att kunna återvända till sina platser tidigare permanenta bostadsplatser. De berörda lokala myndigheterna kommer att garantera deras säkerhet.

D. Återvändande personer kommer att njuta av fulla medborgerliga rättigheter, inklusive rätten att bilda politiska partier. De kommer att blir lämpligt representerade i parlamenten i Baku och Stepanakert och i valda råd, polis och säkerhetsstrukturer för dessa distrikt i enlighet med deras proportionella andel av den lokala befolkningen.

E. En permanent gemensamt kommissionen kommer att samordna fördelningen av internationellt bistånd på dessa platser på grund av rättvisa och ömsesidig nytta för båda delarna av befolkningen.

F. Invånarna i staden Shusha och Shaumian-distriktet kommer att ha garanterad tillgång till vägar, anslutningar och andra kommunikationslänkar till resten av Azerbajdzjan och Nagorno-Karabach.

X. För att etablera en permanent gemensam kommission (PGK) att observera genomförandet av åtgärder som anges i detta avtal som tar itu med problemen med Azerbajdzjan och Nagorno-Karabach. Denna PGK har tre ordföranden: en azerbajdzjansk, en från Nagorno-Karabach och en företrädare för OSSE:s ordförande. Genomförandet av avtalet utgör det huvudsakliga ansvaret för ordförandena från Azerbajdzjan och Nagorno-Karabach, medling och skiljedom i händelse av tvist utgör det huvudsakliga ansvaret för OSSE:s ordförande. PGK har följande underkommissioner: militära, ekonomiska, humanitära och kulturella. Funktionerna i PGK och dess underkommissioner beskrivs i bilaga II.

XI. Återupprätta fullständiga diplomatiska förbindelser mellan republiken Armenien och republiken Azerbajdzjan.

XII. Att etablera en bilateralt armenisk-azerbajdzjansk kommission (BAAK), med en ordförandepost från republiken Armenien och en från republiken Azerbajdzjan. Ordföranden i OSSE kommer att vara representerad i denna kommission. BAACK kommer att arbeta för att förebygga gränsincidenter och upprätthålla kontakterna mellan gränsenstyrkorna och andra motsvarande säkerhetsstyrkor i båda länderna och kommer att följa genomförandet av åtgärder för att öppna vägar, järnvägar, kommunikationer, rörledningar, handel och andra relationer.

XII. FN:s säkerhetsråd är garant för detta avtal.

XIV. Detta avtal kommer att vara i kraft tills slutsatsen hos OSSE:s Minsk-konferensen för ett övergripande fredsavtal, vilket delvis kommer att upprätta permanenta säkerhets och fredsbevarande mekanismer ersätter de som föreskrivs i detta avtal.

[Tillägg I & II]

Avtal II - Status
Ingress

Statusen för Nagorno-Karabach och bevarandet av dess ursprungliga etniska och kulturella karaktär är angelägna frågor för det internationella samfundet, inklusive republiken Armenien. Dess status inte kan fastställas genom ensidiga handlingar hos varken Azerbajdzjans republiken eller Nagorno-Karabachs myndigheter. Dess status kommer att bestämmas i enlighet med följande parametrar:

I. Alla sidor i konflikten erkänner territoriella integriteten hos Azerbajdzjan och Armenien och okränkbarhet av deras gränser.

II. Nagorno-Karabach utgör en statligt territoriell enhet inom Azerbajdzjan och dess självbestämmande omfattar rättigheter och privilegier som anges nedan, som överenskommits mellan republiken Azerbajdzjan och Nagorno-Karabachs myndigheter, vilka har godkänts av Minsk-konferensen och införlivas i Azerbajdzjans och Nagorno-Karabachs konstitutioner.

III. Nagorno-Karabach och Nachitjevan har rätt att fritt och obehindrat transportförbindelser och kommunikation med Armenien och Azerbajdzjan.

IV. De administrativa gränserna för Nagorno-Karabach bestäms på basis av gränserna för det tidigare Nagorno-Karabach autonoma Oblast (region).

V. Nagorno-Karabach har sin egen konstitution, antagen av folket i Nagorno-Karabach på grundval av en folkomröstning. Denna konstitution innehåller en officiell överenskommelse mellan Nagorno-Karabachs myndigheter och Azerbajdzjan i enlighet med en form av självbestämmande på grundval av detta dokument. Azerbajdzjan kommer att införa nödvändiga ändringar i sin konstitution för att införliva dessa avtal. Nagorno-Karabach har sin egen flagga, nationella symboler och hymn.

VI. Konstitutionen och lagarna i Nagorno-Karabach är effektiva på Nagorno-Karabachs territorium. Azerbajdzjans lagar, regler och verkställande förordningar är effektiva på Nagorno-Karabachs territorium endast om de inte strider mot dess konstitution och lagar.

VII. Nagorno-Karabach formar självständigt sina lagstiftande, verkställande och dömande organ.

VIII. Befolkningen i Nagorno-Karabach väljer representanter till parlamentet i Azerbajdzjan och deltar i val till presidentvalen i Azerbajdzjan.

IX. Nagorno-Karabach har rätt att etablera direkta externa förbindelser med utländska stater och internationella organisationer inom områdena ekonomiska förbindelserna, vetenskap, kultur, idrott och humanitära frågor och att ha lämpliga representanter i utlandet för upprätthållandet av dessa relationer. Politiska partier i Nagorno-Karabach har rätt att upprätthålla förbindelser med de politiska partierna i andra länder.

X. Medborgare i Nagorno-Karabach har azerbajdzjanska pass med en särskild stämpel som anger "Nagorno-Karabach". Medborgare i Nagorno-Karabach anses inte utlänningar med avseende på Armeniens lagar och har rätten att emigrera till Armenien när som helst och vid permanent bosättning i Armenien kan de anta armeniskt medborgarskap.

XI. Nagorno-Karabach innefattar en fri ekonomisk zon med fri rörlighet inom den av valutor.

XII. Nagorno Karabach har ett nationellgardet och en polisstyrka. Medborgare i Nagorno-Karabach har rätt att göra sitt militärtjänst på Nagorno-Karabachs territorium.

XIII. Armén, säkerhetsstyrkorna och polisen i Azerbajdzjan har inte rätt till inresa in i Nagorno-Karabach utan tillstånd från Nagorno-Karabachs myndigheter.

XIV. Budgeten för Nagorno-Karabach består av bidrag som härrör från dess egna medel. Regeringen i Nagorno-Karabach uppmuntrar och garanterar investering av kapital från azerbajdzjanska och utländska privatpersoner och företag.

XV. Nagorno-Karabach har en multi-etnisk karaktär, alla medborgare har rätt till användning av deras nationella språk i alla officiella och inofficiella sammanhang.

XVI. FN:s säkerhetsråd är garant för detta avtal.

Förtroendeskapande åtgärder för Nagorno Karabach
Som en demonstration av sin vilja att nå en fredlig lösning på konflikten kan parterna, utan förväntan om ytterligare avtal, genomföra några eller alla av följande åtgärder för förbättring av förtroende och säkerhet:

A. Azerbajdzjan och Armenien kan ta på sig ansvar för återupptagande av eldupphörregimen utan dröjsmål längs gränsen i Ijevan-Kazakhs-sektorn. Denna regim, tillämpat 1992, inkluderar en telefonjou-anslutning och gemensamma gränspatruller;

B. Sidorna kan komma överens om en utökning hos OSSE-ordförandens observatöruppdrag, i syfte att genomföra ytterligare övervakning rörande Nagorno-Karabach, till exempel längs den armenisk-azerbajdzjanska gränsen i Ijevan-Kazakh-sektorn,

C. Dialog med hjälp av FN:s högkommissarie för flyktingar och Internationella kommittén för Röda Korset (ICRC) för att bedöma de humanitära behoven (för både fördrivna azerbajdzjanska befolkningen och inom Nagorno-Karabach själv). Detta skulle kunna genomföras i samförstånd med antingen FN:s högkommissarie eller ICRC;

D. Öppnandet av vecko- eller dagliga marknader i regionen Nagorno-Karabach, öppna för både armenier och azerier. Detta kommer att kräva skapandet av gränsövergångar och minröjning av transportvägar till marknadsplatser och avtal om villkoren för transporten och regler för handeln.

Obs: Detta förslag accepterades inte och undertecknades av parterna i konflikten