Minskgruppens förslag ("steg-för-steg deal")

December 1997

[Inofficiell översättning]

Avtal om slutet av Nagorno-Karabachs väpnade konflikten

Ingress

[Återges inte här - se nästan identiska inledningen till "paketet förslaget ']

I. Sidorna förkastar användandet av tvång eller hot om användning av våld som ett sätt att lösa tvister mellan dem. De kommer att lösa tvister, inklusive sådana tvister som kan uppstå i samband med genomförandet av detta avtal, med fredliga medel, i första hand genom förhandlingar, inklusive förhandlingar inom ramen för OSSE:s Minsk-process.

II. Sidorna drar tillbaka sina väpnade styrkor i enlighet med följande bestämmelser och den detaljerade diskussionen i Bilaga 1:

A. I den första fasen ska väpnade styrkor som för närvarande ligger längs kontaktlinjen i öst och söder om Nagorno-Karabach komma att dras till linjen som visas i tillägg 1 och i enlighet med den tidtabell som anges i detta, med vederbörlig hänsyn till rekommendationerna från på högnivå-planeringsgruppen (HLPG), med syfte att möjliggöra en inledande insats av multinationella OSSE-styrkor i en militärt säkerhetsbuffertzon, separation av sidorna längs denna linje och att garantera säkerhetsvillkor för den andra etappen av tillbakadragandet.

B. I den andra fasen kommer krafterna att dras samtidigt i enlighet med den tidsplan som anges i tillägg 1, på följande sätt:

(1) Alla armeniska styrkor utanför gränserna för republiken Armenien kommer att dras tillbaka till platser inom dess gränser.

(2) Nagorno-Karabachs styrkor kommer att dras tilbakal till platser inom 1988 års gränser för Nagorno-Karabach autonoma oblast (NKAO), med undantag för Lachin-korridoren.

(3) Azerbajdzjanska väpnade styrkor kommer att dras till linjen som anges i bilaga 1 på grundval av HLPG:s rekommendationer och kommer att dras tillbaka från alla områden i Armenien.

(4) Tunga vapen kommer att dras tillbaka till positioner som anges i bilaga 1 på grundval av HLPG:s rekommendationer ska följas av OSSE:s fredsbevarande uppdrag och villkor för öppenhet och ansvarstagande som anges i denna bilaga.

III. Territorium som frigörs till en följd av detta tillbakadragande av styrkorna utgör en buffertzon och en skiljelinjezon, såsom den beskrivs i detalj i bilaga 2.

A. Vid färdigställandet av tillbakadragande av väpnade styrkor kommer buffertzonen att vara belägen längs 1988 års gränser för NKAO och de norra och södra gränserna för Lachin-korridoren. Buffertzonen blir utan befolkningen och är helt demilitariserat med undantag av delar som ingår i OSSE:s fredsbevarande uppdrag.

B. Skiljezonen är demilitariserat, med undantag för styrkor som har fått till uppdrag att bistå arbetet hos den ständiga gemensamma kommissionen, såsom anges i detalj i bilaga 2, inklusive:

(1) Enheter som ingår i den fredsbevarande uppdraget;

(2) Enheter tilldelade för gränspatrull och minröjningsändamål;

(3) Civil polis, antal och tillåtna vapen som bestäms i bilaga 2.

C. I buffertzonen och skiljezon etableras en flygförbudszon, i vilken sidorna inte kommer att genomföra militära flygningar, och hamnar under kontroll av OSSE:s fredsbevarande uppdrag, som beskrivs i bilaga 2.

D. Säkerhetsvillkor i alla distrikt som kontrolleras av Nagorno-Karabachs myndigheter efter tillbakadragandet av styrkorna i enlighet med artikel II kommer att garanteras av befintliga militära och säkerhetsmässiga strukturer i Nagorno-Karabach.

IV. I enlighet med besluthos OSSE:s Budapest-toppmöte 1994, parterna bjuder in och hjälper till med utplacering av OSSE:s multinationella fredsbevarande styrkor (PKF), som kommer att arbeta tillsammans med ständiga gemensamma kommissionen (SGK) och den armenisk-azerbajdzjanska mellanstatliga kommissionen (AAIC) som anges i artikel 7. PKF bevakar tillbakadragandet av väpnade styrkor och tunga vapen, förbud mot militära flygningar, stöd för demilitariseringen regimen och situationen på den armenisk-azerbajdzjanska gränsen såsom den beskrivs i bilaga 2. Sidorna uppmanar FN:s säkerhetsråd att anta en resolution som gäller dessa mål för en inledande period på högst ett år och att förnya status för denna resolution i enlighet med behov som bestäms av rekommendationerna från OSSE-ordförandens kontor. Sidorna är överens om att den sammanlagda varaktigheten för det fredsbevarande uppdraget kommer att vara i ett minimum som krävs i förhållande till situationen i regionen och takten i den bredare lösning av konflikten. Sidorna samarbetar fullt ut med PKF för att garantera genomförandet av detta avtal och för att undvika störningar eller avbrott i fredsbevarande operationer.

V. Sidorna bistår med det säkara och frivilliga återvändandet av fördrivna personer till sina platser för tidigare stadigvarande bosättning i sklijezonen, i enlighet med tillägg 2. PKF, i sambarbete med SGK följer de säkerhetsvillkor för den återvändande befolkningen och för att ge garantier för att alla sidor av övervakningen av demilitariseringensregimen i denna zon. Sidorna förhandlar om genomförandet av den omedelbara, säkra och frivilliga återvändandet av alla andra personer annan än de som omfattas av detta avtal eller allmänna förlikningsavtalet som fördrevs till följd av konflikten och spänningarna mellan Armenien och Azerbajdzjan sedan 1987.

VI. Samtidig som tillbakadragandet av väpnade styrkor sker ska sidorna utan dröjsmål genomföra åtgärder för att öppna vägar, järnvägar, elektrisk transmission- och kommunikationslinjer, handel och andra relationer, inklusive alla nödvändiga åtgärder för att uppnå detta på kortast möjliga tid i enlighet med den tidtabell och konkreta bestämmelser som läggs fram i bilaga 3. Sidorna garanterar användningen av dessa anslutningar av alla, inklusive etniska minoriteter, garanterar de senares tillgång till sam-etniska grupper i andra distrikt i regionen. Varje sida lovar att ta bort alla blockader och för att garantera leverans av varor och människor på alla sidor utan hinder. Sidorna garanterar fri och säker järnvägskommunikation mellan dem.

VII. Sidorna samarbetar fullt ut med Internationella kommittén för Röda Korset, med FN:s högkommissarie för flyktingar och andra internationella organisationer för att säkerställa en snabb och säker återvändning av alla personer fängslade på grund av konflikten, undersökning av ödet för dem som försvann spårlöst, repatriering av alla utan åtskillnad av humanitärt bistånd och återuppbyggnad i hela territoriet under deras kontroll och andra drabbade regioner i konflikten. Sidorna samarbetar med OSSE PKF genom medling av SGK att genomföra förtroendeskapande åtgärder.

IX. Sidorna ska utan dröjsmål upprätta en ständig gemensam kommission (SGK) att observera genomförandet av de aktuella bestämmelserna i detta avtal om de problem som drabbar Azerbajdzjan och Nagorno-Karabach. Ordförande i SGK är en representant för ordföranden i OSSE som arbetar med en viceordförande från Azerbajdzjan och en viceordförande från Nagorno-Karabach. Den huvudsakliga skyldigheten hos SGK är att observera genomförandet av avtalet; OSSE-ordförandes skyldigheter inkludrar också medling vid tvister och påföljder för de åtgärder som vidtagits för att hantera akuta situationer, såsom naturkatastrofer. SGK har underkommissioner för militära, ekonomiska, humanitära, kulturella och kommunikation frågor. Strukturen, funktioner och andra detaljer som rör SGK läggs fram i bilaga 4.

Sidorna ska snarast inrätta en armenisk-azerbajdzjansk mellanstatlig kommission (AAIC) för att undvika gränsincidenter mellan Armenien och Azerbajdzjan, genomförandet av kommunikation mellan gränsernastyrkorna och andra säkerhetsstyrkor i de båda länderna och övervakning och stöd av åtgärder för att öppna vägar, järnvägar, kommunikation, rörledningar, handel och andra relationer. AAIC har två ordförandeposter, en från Armenien och en från Azerbajdzjan. En representant utsedd av ordföranden i OSSE utgör en del av kommissionen. Strukturen, funktioner och andra detaljer som rör AAIC som anges i tillägg 5. Azerbajdzjan och Armenien upprättar kommunikationskontor i varandras huvudstäder.

X. Azerbajdzjan och Armenien inleder bilaterala och multilaterala förhandlingar i lämpliga internationella och regionala forum i syfte för att säkerställa förbättrad säkerhet i regionen, inklusive militär öppenhet och fullständig överensstämmelse med OSSE-avtalet.

XI. De tre sidorna i detta avtal har därmed satt stopp för de militära aspekterna av konflikten, är överens om att fortsätta genomförandet av förhandlingar i god tro och med hjälp av Minsk-konferensens ordföranden och andra sidor inbjuden som av OSSE-ordföranden anses vara lämpliga, vilket syftar till att snabbt uppnå en övergripande lösning för andra aspekter av konflikten, inklusive politiska aspekter såsom fastställande av statusen för Nagorno-Karabach och att lösa de problem som uppstår i Lachin, Shusha och Shaumian; efter att ha uppnått en överenskommelse vid förhandlingarna och undertecknandet av de tre ovannämnda parter, ska det vara föremål för erkännande från det internationella samfundet i Minsk-konferensen som skall sammankallas så snart som möjligt.

XII. Varje sida respekterar fullt ut säkerheten för andra sidor och deras befolkningar. Sidorna lovar att utveckla grannförbindelser mellan sina folk, främja handeln och normala samspelet mellan dem och att avstå från uttalanden och agerande som kan undergräva detta avtal eller goda relationer.

XIII. Utöver de konkreta bestämmelserna om fredsbevarande och övervakning av militärt tillbakadragande som anges ovan och erinrar om motsvarande principer och skyldigheter hos OSSE, inklusive de som uttrycks i Helsingfors-dokument 1992 och Budapest-dokument 1994, med hjälp av lämpliga mekanismer i OSSE, följer ett fullständigt genomförande av alla aspekter i det nuvarande avtalet och vidtar lämpliga åtgärder i enlighet med dessa principer och beslut för att undvika bryta mot de villkor som anges i detta avtal och mot den. Vittnen i detta avtal, som verkar genom ämbeten i ständiga rådet för OSSE och FN:s säkerhetsråd, ska bidra till dess fullständiga genomförande. Vid allvarliga brott mot detta avtal ska de samråda sinsemellan om nödvändiga åtgärder ska vidtas, utan dröjsmål underrätta ordföranden för OSSE, ordföranden i FN:s säkerhetsråd och generalsekreterare i FN och begära att OSSE s permanenta råd eller FN:s säkerhetsråd att överväga lämpliga åtgärder i detta avseende.

XIV. Sidorna tar på sig ömsesidiga skyldigheter att se till att efterlevnaden av bestämmelserna i detta avtal, inklusive garantier för Nagorno-Karabachs säkerhet, dess befolkning och återvändandet av fördrivna persoenr och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla alla skyldigheter som följer av detta avtal.

XV. Detta avtal träder i kraft från det ögonblick för dess undertecknande och ratificering och förblir i kraft med de undantag som följer av en övergripande uppgörelse som avses i artikel XI. Detta avtal kan ändras, läggas till och upphävs genom överenskommelse mellan alla parter.

[Bilagor enligt]

Obs: Detta förslag accepterades inte av parterna i konflikten.