Resolution 822 (1993) Antagen av säkerhetsrådet vid dess 3205:e möte den 30 april 1993

Säkerhetsrådet,

Erinrar om uttalandena från ordföranden i säkerhetsrådet av den 29 januari 1993 (S/25199) och den 6 april 1993 (S/25539) om Nagorno-Karabach,


Tagit del av rapporten från generalsekreteraren den 14 april 1993 (S/25600)

Uttrycker sin allvarliga oro över den försämrade relationerna mellan Republiken Armenien och Republiken Azerbajdzjan,

Noterar med oro över upptrappningen i väpnade fientligheterna och särskilt lokala armeniska styrkors senaste invasion av distriktet Kelbadjar i Republiken Azerbajdzjan,

Bekymrat över att denna situation äventyrar fred och säkerhet i regionen,

Uttrycker djup oro över fördrivningen av ett stort antal civila och humanitära krisen i regionen, särskilt i Kelbadjar-distriktet,

Bekräftar respekt för suveränitet och territoriell integritet för alla stater i regionen,

Bekräftar också okränkbarheten av internationella gränser och avvisning av användningen av våld för förvärv av territorium,

Uttrycker sitt stöd för fredsprocessen som eftersträvas inom ramen för Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa och djupt oroat över den destruktiva effekten att upptrappningen i väpnade fientligheterna kan ha på den processen,

1. Kräver ett omedelbart upphörande av alla fientligheter och fientliga handlingar i syfte att upprätta ett hållbart eldupphör, samt omedelbart tillbakadragande av alla ockupationsstyrkor från Kelbadjar-distriktet och andra nyligen ockuperade områden i Azerbajdzjan;

2. Uppmanar de berörda parterna att omedelbart återuppta förhandlingarna för att lösa konflikten inom ramen för fredsprocessen i Minsk-gruppen i Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa och avstå från varje handling som hindrar en fredlig lösning av problemet;

3. Efterlyser obehindrat tillträde för internationella humanitära hjälpinsatser i regionen, i synnerhet inom alla områden som berörs av konflikten för att lindra lidandet för civilbefolkningen och bekräftar att alla parter är skyldiga att följa de principer och regler i internationell humanitär rätt;

4. Uppmanar generalsekreteraren i samråd med tjänstgörande ordföranden i Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa samt ordförande för Minsk-gruppen i Konferensen att bedöma situationen i regionen, särskilt i Kelbadjar-distriktet i Azerbajdzjan och att lägga fram ytterligare en rapport till rådet,

5. Beslutar att fortsätta att aktivt följa frågan.