Resolution 853 (1993) Antagen av säkerhetsrådet vid dess 3259:e möte den 29 juli 1993 Säkerhetsrådet,

Bekräftar sin resolution 822 (1993) den 30 april 1993, Efter att ha övervägt den rapport som utfärdades den 27 juli 1993 av ordföranden för Mink-gruppen i Europeiska säkerhetskonferensen (ESK) (S/26184), Uttrycker sin djupa oro över de försämrade förbindelserna mellan Republiken Armenien och Republiken Azerbajdzjan och spänningarna mellan dem, Välkomnar godkännande av de berörda parterna vid tidtabellen för brådskande åtgärder för att genomföra resolution 822 (1993), Noterar med oro över upptrappningen i väpnade fientligheterna och i synnerhet beslag av distriktet Agdam i Republiken Azerbajdzjan, Bekymrat över att denna situation fortsätter att hota fred och säkerhet i regionen, Uttrycker ännu en gång sin djupa oro över fördrivningen av ett stort antal civila i Republiken Azerbajdzjan och de allvarliga humanitära nödsituationer i regionen, Bekräftar suveränitet och territoriella integriteten hos Republiken Azerbajdzjan och alla andra stater i regionen, Bekräftar också okränkbarheten hos internationella gränser och förbuden av användningen av våld för förvärv av territorium,

1. Fördömer intagandet av distriktet Agdam och alla andra nyligen ockuperade områden i Republiken Azerbajdzjan;
2. Ytterligare fördömer alla fientliga åtgärder i regionen, särskilt angrepp på civila och bombningarna av bebodda områden;
3. Kräver ett omedelbart upphörande av alla fientligheter och den omedelbara fullständiga och ovillkorliga tillbakadragandet av ockupationsstyrkorna inblandade från distriktet Agdam och alla andra nyligen ockuperade områden i Republiken Azerbajdzjan;
4. Uppmanar de berörda parterna att uppnå och bibehålla varaktiga eldupphör-arrangemang;
5. Upprepar i samband med punkterna 3 och 4 ovan tidigare uppmaningar att återställa ekonomiska, transport- och energiförbindelser i regionen;
6. Stöder fortsatta ansträngningar hos Minsk-gruppen i ESK att nå en fredlig lösning på konflikten, däribland ansträngningar för att genomföra resolution 822 (1993) och uttrycker sin djupa oro över den störande effekten att upptrappningen av väpnade fientligheterna har haft på dessa insatser;
7. Välkomnar förberedelserna för en ESK övervakningsuppdrag med en tidsplan för dess utplacering, såväl som övervägande inom ESK om förslaget till ESK-närvaro i regionen;
8. Uppmanar de berörda parterna att avhålla sig från varje handling som hindrar en fredlig lösning på konflikten och fortsätta förhandlingarna inom Minsk-gruppen i ESK, samt genom direkta kontakter sinsemellan för en slutlig lösning;
9. Uppmanar regeringen i Republiken Armenien att fortsätta utöva sitt inflytande för att få armenierna i Nagorno-Karabach regionen i Republiken Azerbajdzjan att uppfylla kraven i resolution 822 (1993) och denna resolution och accepterande av förslag från Minsk-gruppen i ESK;
10. Uppmanar medlemsstaterna att avhålla sig från leverans av alla vapen och ammunition som kan leda till en intensifiering av konflikten eller fortsatt ockupation av territorium;
11. Begär på nytt om obehindrat tillträde för internationella humanitära hjälpinsatser i regionen, särskilt i alla områden som berörs av konflikten, för att lindra den ökade lidande för civilbefolkningen och upprepar att alla parter är skyldiga att följa de principer och regler av internationell humanitär rätt;
12. Begär generalsekreteraren och relevanta internationella organ att ge akut humanitärt bistånd till den drabbade civilbefolkningen och för att hjälpa fördrivna personer att återvända till sina hem;
13. Uppmanar generalsekreteraren i samråd med den tjänstgörande ordföranden i ESK samt ordförande i Minsk-gruppen att fortsätta att rapportera till rådet om situationen;
14. Beslutar att fortsätta att aktivt följa frågan.