Resolution 874 (1993) Antagen av säkerhetsrådet vid dess 3292:e möte den 14 Oktober, 1993

Säkerhetsrådet,

Bekräftar sina resolutioner 822 (1993) den 30 april 1993 och 853 (1993) den 29 juli 1993 och erinrar om uttalandet som lästes upp av rådets ordförande på rådets vägnar, den 18 augusti 1993 (S/26326).

Efter att ha övervägt brevet från 1 oktober 1993 från ordföranden för Europeiska säkerhetskonferensens (ESK) Minsk Konferens om Nagorno-Karabach ställd till ordföranden i säkerhetsrådet (S/26522),

Uttrycker sin allvarliga oro för att en fortsättning av konflikten i och kring Nagorno-Karabach regionen i Republiken Azerbajdzjan och de spänningar mellan Republiken Armenien och Republiken Azerbajdzjan, skulle hota fred och säkerhet i regionen,

Tagit del av de möten på hög nivå som ägde rum i Moskva den 8 oktober 1993 och uttrycker en förhoppning om att de kommer att bidra till en förbättring av situationen och en fredlig lösning av konflikten,

Bekräftar suveräniteten och territoriella integriteten för Republiken Azerbajdzjan och alla andra stater i regionen,

Bekräftar också okränkbarheten av internationella gränser och förbud mot användningen av våld för förvärv av territorium,

Uttrycker ännu en gång sin djupa oro över det mänskliga lidandet konflikten har orsakat och den allvarliga humanitära krisen i regionen och uttrycker särskilt sin djupa oro över den fördrivning av ett stort antal civila i Republiken Azerbajdzjan,

1. Uppmanar berörda parter att permanent tillämpa det eldupphör som etablerats till följd av direkta kontakter med hjälp av regeringen i Ryska federationen med stöd av ESK Minskgruppen;

2. Upprepar på nytt sitt fulla stöd för fredsprocessen som eftersträvas inom ramen för ESK och för de outtröttliga ansträngningarna hos ESK Minskgruppen;

3. Välkomnar och anbefaller parterna att snarast upprätthålla den justerade tidtabellen för åtgärder angivna i säkerhetsrådets resolutioner 822 (1993) och 853 (1993) som angavs den 28 september 1993 vid mötet i ESK Minskgruppen och överlämnades till de parter av gruppens ordförande med fullt stöd av nio andra medlemmar i gruppen och uppmanar parterna att acceptera det;

4. Uttrycker sin övertygelse om att alla andra väntande frågor som uppstår om konflikten och som inte direkt tas upp i den justerade tidtabell bör lösas snabbt genom fredliga förhandlingar inom ramen för ESK Minsk-processen;

5. Kräver ett omedelbart genomförande av de ömsesidiga och brådskande åtgärder som föreskrivs i ESK Minskgruppens justerade tidtabell, inklusive tillbakadragande av styrkor från nyligen ockuperade territorierna och att undanröja alla hinder för kommunikation och transport;

6. Uppmanat även till en tidig sammankallande av ESK Minsk-konferensen med syfte att nå en förhandlingslösning för konflikten i enlighet med tidsplanen, i enlighet med 24 mar 1992 mandat hos ESK:s ministerrådsmöte;

7. Uppmanar generalsekreteraren att svara positivt på en inbjudan att sända en representant att delta i ESK Minsk-konferensen och för att ge all möjlig assistans till de konkreta förhandlingar som kommer att följa öppnandet av konferensen;

8. Stödjer ett sv ESK utvecklat övervakningsuppdrag;

9. Uppmanar alla parter att avstå från alla brott mot internationell humanitär rätt och förnyar sin uppmaning i sina resolutioner 822 (1993) och 853 (1993) för obehindrat tillträde för internationella humanitära hjälpinsatser i alla områden som berörs av konflikten;

10. Uppmanar alla stater i regionen att avstå från fientliga handlingar och från störningar eller ingrepp som skulle leda till en utvidgning av konflikten och underminera fred och säkerhet i regionen;

11. Begär generalsekreteraren och relevanta internationella organ att ge akut humanitärt bistånd till den drabbade civilbefolkningen och för att hjälpa flyktingar och fördrivna personer att återvända till sina hem i trygghet och värdighet;

12. Begär även generalsekreteraren, den sittande ordföranden i ESK och ordföranden i ESK Minsk-konferensen att fortsätta att rapportera till rådet om utvecklingen av Minsk-processen och om alla aspekter av situationen i området och om nuvarande och framtida samarbete mellan ESK och FN i detta avseende;

13. Beslutar att fortsätta att aktivt följa frågan.