Resolution 884 (1993) Antagen av säkerhetsrådet vid dess 3313:e mötet den 12 November 1993

Säkerhetsrådet,

Bekräftar sina resolutioner 822 (1993) den 30 april 1993, 853 (1993) den 29 juli 1993 och 874 (1993) den 14 oktober 1993,

Bekräftar sitt fulla stöd för fredsprocessen som eftersträvas inom ramen för Europeiska säkerhetskonferensen (ESK) och för de outtröttliga ansträngningarna hos ESK Minskgruppen,

Tagit del av skrivelsen den 9 november 1993 från ordföranden i Minsk-konferensen om Nagorno-Karabach ställd till ordföranden i säkerhetsrådet och dess bilagor (S/26718, bilaga),

Uttrycker sin allvarliga oro för att en fortsättning av konflikten i och kring regionen Nagorno-Karabach i Republiken Azerbajdzjan och de spänningar mellan Republiken Armenien och Republiken Azerbajdzjan skulle hota fred och säkerhet i regionen,

Noterar med oro det upptrappade väpnade fientligheterna som följd av de kränkningar av vapenvilan och överdrifter i användningen av våld som svar på dessa kränkningar, i synnerhet ockupationen av Zangelan-distriktet och staden Goradiz i Republiken Azerbajdzjan,

Bekräftar suveräniteten och territoriella integriteten hos Republiken Azerbajdzjan och alla andra stater i regionen,

Bekräftar också okränkbarheten av internationella gränser och förbud mot användningen av våld för förvärv av territorium,

Uttrycker sin djupa oro över den senaste fördrivningen av ett stort antal civila och den humanitära krisen i Zangelan-distriktet och staden Goradiz och vid Azerbajdzjans södra gräns,

1. Fördömer de senaste kränkningarna av den upprättade vapenvilan mellan parterna, vilket resulterade i ett återupptagande av fientligheterna och särskilt fördömer ockupationen av Zangelan-distriktet och staden Goradiz, attacker mot civila och bombningarna av Republiken Azerbajdzjans territorium;

2. Uppmanar Armeniens regering att använda sitt inflytande för att förmå armenierna i Nagorno-Karabach, en region i Republiken Azerbajdzjan, att upprätthålla villkoren i resolutionerna 822 (1993) och 853 (1993) och 874 (1993) och se till att de inblandade krafterna inte förses med möjlighet att utvidga sin militära kampanj vidare;

3. Välkomnar deklarationen av den 4 november 1993 från de nio medlemmarna i ESK Minskgruppen (S/26718) och lovordar de förslag som finns däri för ensidig kungörande av vapenvila;

4. Kräver från de berörda parterna om ett omedelbart upphörande av väpnade konflikter och fientliga handlingar, det ensidiga tillbakadragande av ockupationsstyrkorna från Zangelan-distriktet och staden Goradiz och om återkallande av ockupationsstyrkorna från andra nyligen ockuperade områden i Republiken Azerbajdzjan i enlighet med justerat tidsplan för brådskande åtgärder för att genomföra säkerhetsrådets resolutioner 822 (1993) och 853 (1993) (S/26522, bilaga), ändrat genom ESK Minsk-mötet i Wien från 02 till 08 november 1993;

5. Uppmanar starkt de berörda parterna att snabbt återuppta och tillämpa den permanenta vapenvilan som etablerats som en följd av direkta kontakter med hjälp av regeringen i Ryska federationen och med stöd från ESK Minskgrupp, samt att fortsätta att söka en förhandlingslösning på konflikten inom ramen för ESK Minsk-processen och den justerade tidsplanen, i dess lydelse enligt ESK Minskmötet i Wien 2-08 november 1993;

6. Uppmanar återigen alla stater i regionen att avstå från fientliga handlingar och från störningar eller ingrepp, vilket skulle leda till en utvidgning av konflikten och underminera fred och säkerhet i regionen;

7. Begär generalsekreteraren och relevanta internationella organ att ge akut humanitärt bistånd till den drabbade civilbefolkningen, bland annat i Zangelan-distriktet och staden Goradiz och vid Azerbajdzjans södra gräns och för att hjälpa flyktingar och fördrivna personer att återvända till sina hem i trygghet och värdighet;

8. Upprepar sin begäran om att generalsekreteraren, den sittande ordföranden i ESK och ordföranden i ESK Minsk-konferensen fortsätter att rapportera till rådet om framstegen i Minsk-processen och om alla aspekter av situationen området, i synnerhet om genomförandet av de relevanta resolutioner och om nuvarande och framtida samarbete mellan ESK och FN i detta avseende;

9. Beslutar att fortsätta att aktivt följa denna fråga.