Lag om utträde

Sovjetunionen, 3 April 1990

[Inofficiell översättning; utdrag]

Gällande förfarandet för utträde av en sovjetrepublik från Sovjetunionen. Sovjetunionens lag den 3 april 1990 (Register över kongressen för folkets deputeradekammare i Sovjetunionen och Högsta sovjeten i Sovjetunionen. 1990, utgåva nr 13, sid. 252)

Artikel 1: Förfarandet för utträde av en sovjetrepublik från Sovjetunionen genomförs i enlighet med artikel 72 i konstitutionen i Sovjetunionen under denna aktuella lag.

Artikel 2: Beslutet om utträde av en sovjetrepublik från Sovjetunionen görs av folkets vilja i denna sovjetrepublik genom en folkomröstning.

Beslutet att genomföra en folkomröstning ska ratificeras av Högsta sovjeten i en sovjetrepublik som antingen baseras på sin egen vilja eller på begäran från 10 procent av fastboende som har rätt att rösta enligt Sovjetunionens lagar.

Folkomröstningen ska genomföras i enlighet med folkomröstningslagen i Sovjetunionen, folkomröstningslagen i en viss sovjetisk eller autonom republik om de inte strider mot denna lag.

Folkomröstningen ska genomföras av en sluten omröstning tidigast 6 månader och inte senare än 9 månader efter beslutet om att genomföra det utträde-folkomröstningen har gjorts hos en sovjetisk republik.

Medborgare i Sovjetunionen, permanent bosatta i Republikens territorium vid den tidpunkt då beslutet att genomföra en folkomröstning har gjorts och som har rätt att rösta enligt Sovjetunionens lagar har rätt att delta i folkomröstningen.

Ingen upphetsning på ämnet om folkomröstningen är tillåten under folkomröstningens gång.

Artikel 3: Om den sovjetiska republiken har autonoma republiker, autonoma regioner eller självstyrande områden inom sina gränser, ska folkomröstningar genomföras separat i var och ett av autonomin. De personer som är bosatta i autonomin får rätt att självständigt besluta om att stanna kvar i Sovjetunionen eller i utbrytarrepubliken samt besluta om deras stats rättsliga status.

Folkomröstningsresultaten ska betrakta separat för ett territorium i en sovjetrepublik med en kompakt fast befolkning från etniska minoriteter som utgör majoriteten på ett visst område av republiken.

[...] Artikel 6: Beslut av en sovjetrepublik att utträda ur Sovjetunionen måste göras med hjälp av en folkomröstning med minst två tredjedelars röster av medborgarna i Sovjetunionen, som är permanent bosatta på territoriet i republiken och är berättigade att rösta i enlighet med lagar i Sovjetunionen vid den tidpunkt då beslutet fattades att genomföra en folkomröstning om utträde ur Sovjetunionen.

Resultaten av en folkomröstning ska granskas av Högsta sovjeten i den sovjetiska republiken. I en republik, som har autonoma republiker, autonoma regioner, självstyrande områden eller territorierna med kompakt bosatta nationella minoritetsbefolkning inom dess gränser, så som nämnt i artikel 3 i nuvarande lag, ska resultatet av folkomröstningen granskas av Högsta sovjeten i sovjetrepubliken tillsammans med Högsta sovjeten i den autonoma republiken och respektive sovjeter för folkets representanter.

Högsta sovjeten i en sovjetrepublik lämnar sedan resultatet av folkomröstningen till Högsta sovjeten i Sovjetunionen. Högsta sovjeten i sovjetrepubliken som har autonoma republiker, autonoma regioner, självstyrande områden eller områden med en kompakt fast bosatt nationell minoritet inom dess gränser som nämns i andra delen av artikel 3 i denna lag, lämnar resultaten för varje autonom republik, självständig regionen, autonoma område eller territorium med en kompakt fast bosatt nationell minoritet till Högsta sovjeten i Sovjetunionen, separat tillsammans med nödvändiga slutsatser och förslag som gjorts av respektive statliga myndigheter. Om det verifieras att folkomröstningen genomförts i enlighet med lagen tar Högsta sovjeten i Sovjetunionen det till kongressen för folkets deputeradekammare i Sovjetunionen för granskning.