Resolution av presidiet i Sovjetunionens Högsta sovjet om besluten i Högsta sovjeten i Azerbajdzjan och Armenien om Nagorno-Karabach

Moskva, juli 18, 1988
[Förkortad]

Presidiumet för Sovjetunionens Högsta sovjet, efter att ha granskat begäran från Högsta sovjeten i Republiken Armenien den 15 jun 1988 om att Nagorno-Karabachs autonoma region ska förenas med Armenien i samband med en ansökan från Folkets representanters sovjet i Nagorno-Karabach och beslutet den 17 juni 1988 i Högsta sovjeten i Republiken Azerbajdzjan att om att det är oacceptabelt att göra Nagorno-Karabachs autonoma region en del av Armenien, anser en förändring av gränser och en etnisk-territoriell uppdelning av Azerbajdzjan och Armenien vara omöjliga i enlighet med den konstitutionella grunden.

I detta beslut är Presidiet för Sovjetunionens högsta sovjet lett av en bestämmelse i Sovjetunionens grundlag (artikel 78), enligt vilken territoriet hos en unionrepublik inte får ändras utan dennes samtycke.

Ett annat beslut skulle strida mot grundläggande intressen för folken i de båda republikerna och orsaka allvarlig skada mellan etniska relationer i området.

Presidiet för Sovjetunionens högsta sovjet konstaterar att under de åren av sovjetiskt styre, har det arbetande folket i Nagorno-Karabach uppnått stor framgång i att utveckla ekonomin och vetenskapen och i andra områden av samhällslivet på grund av genomförandet av Lenins politik om nationaliteter och under ledning av partiets och lokala statliga organisationer.

Samtidigt har inga åtgärder vidtagits i den autonoma regionen under en lång tid för att lösa många frågor som berör nationella intressen hos den armeniska befolkningen, framför allt inom områdena kultur och utbildning och personalpolitik. Den autonoma regionen konstitutionella rättigheter har åsidosatts.

Myndigheterna i Azerbajdzjan, Armenien och Nagorno-Karabachs autonoma region har antagit en ytlig attityd för att bedöma situationen och misslyckats att inse den politiska faran för ogrundade krav för översyn av det befintliga etnisk-territoriella arrangemanget i området och antog en passiv, vänta-och-se hållning.

Situationen i de olika republikerna har blivit spända och tunga skador har åsamkats på ekonomiska och inter-etniska relationer för folken i Armenien och Azerbajdzjan.

I syfte att åtgärda situationen i Nagorno-Karabach och övervinna de allvarliga bristerna har centralkommittén i Kommunistpartiet i Sovjetunionen, Presidiet för Sovjetunionens högsta sovjet och Sovjetunionens ministerråd antagit resolutioner som beskriver långtgående åtgärder för att främja ekonomiska och kulturella utvecklingen i Nagorno-Karabachs autonoma region, förbättra välbefinnandet för sina arbetare, stärka socialistiska lagligheten och den allmänna ordningen och intensifiera utbildningen av befolkningen i Azerbajdzjan och Armenien i en anda av broderlig vänskap och samarbete.