OSSE Minskgruppens framarbetade förslag

Paketöverenskommelsen, juli 1997

Minskgruppens första presenterade förslag var ett omfattande dokument där medlarna försökte hitta en övergripande överenskommelse om ett grundläggande ramverk för en fredsplan. Huvudpunkterna i detta paketförslag gick ut på följande:

 • Tillbakadragande av respektive väpnade styrkor, inklusive Nagorno-Karabachs, till gränserna från 1988;
 • Upprättande av en buffertzon i de militärt evakuerade områdena och utplacering av OSSE:s fredsbevarande styrkor;
 • Återvändande av flyktingar till de demilitariserade områdena;
 • Nagorno-Karabachs exklusiva rätt till utnyttjandet av Latchin-korridoren som OSSE skulle leasa av Azerbajdzjan;
 • Evakuering och demilitarisering av Shushi och Shahumian, återvändande av dess ursprungliga invånare och deras rätt till representation i parlamenten i Baku respektive Stepanakert;
 • Karabach, i enlighet med 1988 års gränser för oblasten Nagorno-Karabach, kvarstår inom Azerbajdzjans territorium, men får högsta självbestämmandestatus, eget parlament, egen konstitution, flagga och nationella symboler. Azerbajdzjans konstitution ska ändras för att återspegla dessa rättigheter och azeriska påbud och lagar gäller i Karabach endast om dessa inte strider mot Karabachs konstitution och lagar;
 • Nagorno-Karabach har rätten att etablera direkta relationer med främmande stater och internationella organisationer inom ekonomi, vetenskap, kultur, sport och humanitära frågor;
 • Nagorno-Karabachs befolkning utser representanter till Azerbajdzjans parlament;
 • Nagorno-Karabachs befolkning räknas som azeriska medborgare med en speciell status och har rätten till att emigrera till Armenien varpå de får bli armeniska medborgare.[106]

  Detta förslag accepterades så småningom av regeringarna i Armenien och Azerbajdzjan, men förkastades av regeringen i Nagorno-Karabach, främst på grund av att det innebar mer eller mindre en tillbakagång till samma läge som under sovjettiden.

  Noter

  106) För den kompletta texten se Minsk Group proposal (’package deal’), Conciliation Resources; http://www.c-r.org/our-work/accord/nagorny-karabakh/keytexts18.php