OSSE Minskgruppens framarbetade förslag

Förslag om samvälde, november 1998

Under hösten 1998, nästan ett år efter det senaste förkastade förslaget från Minskgruppen, presenterade medlarna ett nytt dokument som förespråkade ett samvälde, bestående av Nagorno-Karabach och Azerbajdzjan. Förslagets huvudprinciper var enligt följande:

  • Nagorno-Karabach erkändes som en egen republik i union med Azerbajdzjan och inom det senares internationella gränser;
  • Nagorno-Karabach skulle ha rätten till utformandet av Azerbajdzjans utrikespolitik i de frågor som berörde det förstnämnda. Nagorno-Karabach skulle ha rätten att ha sina egna representanter vid azeriska ambassader och konsulat samt skicka delegater till internationella organisationer och möten där Nagorno-Karabachs intressen kräver det.
  • Nagorno-Karabach skulle ha egen konstitution och azeriska lagar och påbud skulle gälla inom Nagorno-Karabachs territorium om de inte stred mot Karabachs konstitution.
  • Nagorno-Karabach skulle få ett eget nationalgarde och en egen polisstyrka.
  • Azerbajdzjans armé, säkerhetsstyrkor och polis skulle inte få beträda Nagorno-Karabachs territorium utan det senares tillåtelse.
  • Frågan om Latchin-korridoren skulle lösas i en separat överenskommelse och Latchin-distriktet förbli en demilitariserad zon tills en permanent överenskommelse har uppnåtts.[108]

I övrigt innehöll dokumentet samma villkor och punkter som de första två förslagen. Detta dokument accepterades av Armenien och Karabach men avfärdades av Azerbajdzjan som förkastade förslaget om en union med ett likvärdigt Nagorno-Karabach.

Noter

108) Minsk Group proposal (’common state deal’), Conciliation Resources; http://www.c-r.org/our-work/accord/nagorny-karabakh/keytexts20.php